سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه علمی پژوهشی امام خمینی (ره) 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
موسسه تحقیقاتی اسرا 
محقق 
1378/01/01 
1379/01/01 
پژوهشی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره)، قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1361/03/03 
1379/03/31 
معارف اسلامی 
تدریس 
مؤسسه در راه حق 
مدرس 
1368/07/01 
1374/03/31 
تفسير و معارف 
تدریس 
دانشگاه صنعتي اصفهان 
مدرس 
1361/07/01 
 
معارف